Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Eğitimler

0-6 Yaş Gelişim Özellikleri

Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, eğitim işleyişi ve öğrenme süreçleri ile entegre ederek anlatılmakta ve  öğretmenlerin örnek vakalar ve etkinlikler ile katılımları sağlanmaktadır. Eğitim süresi bir (1) tam gündür.

Zorbalık

Zorbalık okullarda erken yaşlar itibari ile yaşanan oldukça yaygın bir şiddet türüdür. Yaşça ya da gelişimsel olarak daha küçük ya da güçsüz olan öğrencilerin daha büyük ya da kuvvetli öğrenciler tarafından hırpalanması, küçük düşürülmesi anlamına gelmektedir.  Ancak ne yazık ki bazen zorbalık bir zincir halini almakta ve öğrenci-öğretmen-öğrenci etkileşiminde sürüp gitmektedir. Bu doğrultuda hem öğrenci hem de öğretmen ayağında zorbalık nedir? Disiplin ile zorbalık arasındaki ince çizgi nedir? Öğrenciler arası zorbalık nasıl takip edilmeli ve müdahale edilmelidir? Gibi sorulara yanıt bulacağımız bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

Farklı Gelişim Gösteren Çocukları Tanıma ve Doğru Destek Yöntemleri

Kimi zaman ebeveynler okul ile bilgi paylaşmadıklarından kimi zaman ise ailenin de durumdan henüz haberdar olamadığından dolayı, bir grup öğrenci yanlış etiketlemelere ve müdahalelere maruz kalabilmekteler. Bu durum hem öğrencinin tüm gelişimini olumsuz yönde etkilemekte hem de eğitimci yanlış yolda olduğundan ve ilerleme kaydedemediğinden motivasyon kaybı yaşamaktadır. Erken yaşta kimi durumların tespiti ve erken müdahale, çocukların gelişimleri açısından kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çocuklar ve ailelerine doğru destek verebilmek, doğru yönlendirme yapabilmek için farklı gelişim gösteren çocukların yapısal ve davranışsal özellikleri, aile ile görüşme ve hangi uzmanlardan destek alınması gerektiği ile ilgili bilgilerin aktarılacağı bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

Yaratıcı Öğretmenlik

Okul öncesi dönem çocukları ile eğitim sürecinin enerji, hareketlilik ve yaratıcılık üzerine kurulu olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kullanılan dil, oyun/etkinlik seçimleri, materyal kullanımı, farklı yöntemlerden yararlanma gibi eğitimcinin yaratıcılığını besleyecek bilgi ve kaynakların paylaşılmaktadır.  Öğretmenlerin örnek vakalar ve etkinlikler ile katılımları sağlanmaktadır. Eğitim süresi bir (1) tam gündür.

Kavram Öğretimi

Kristalize ve akışkan zeka teorisi üzerine dayalı, zeka gelişim kuramlarının ve erken çocukluk döneminde kazanılan kavramların, kavramsal ilişki kurma becerisinin önemi, yaş gruplarına göre kavram öğretim sırası ve yöntemlerinin anlatılmakta ve öğretmenlerin örnek vakalar ve etkinlikler ile katılımları sağlanmaktadır. Eğitim süresi bir (1) tam gündür.

Eğitsel Drama

Çocukların hemen her konuya dair kazanması hedeflenen bilgi ve becerileri daha keyifli ve kalıcı bir yol ile edinmeleri amacı ile, her türlü eğitim sürecine entegre edilebilen drama türüdür. Yaratıcı dramadan temel farkı, amacının oyun yaratmak olamaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı katılmalıdır.  Bir (1) tam günlük bu eğitim programında, kazanım alanları ve eğitim içeriklerine yönelik örnek drama çalışmaları, öğretmenlerin katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

Etkili Sınıf Ortamı Oluşturma

Çocuklar nasıl ortamlarda daha kolay öğrenirler. Öğrenme süreci erken dönem çocuklarda nasıl işler. Sınıf içi ve sınıf dışı ya da sakin veya hareketli etkinlikler hangi unsurlar baz alınarak planlanmalıdır. Çocukların öğrendiklerinden nasıl emin oluruz. Sınıflar çok renkli ve kalabalık mı, çok sade mi olmalı? Tüm bu soruların yanıtlarının yer aldığı eğitimimiz bir (1) tam gün sürmektedir. Eğitim sürecinde, öğretmenlerin küçük proje çalışmaları ve rol play yapmaları hedeflenmektedir.

Materyal Hazırlama

İnternetten adı aratılıp, bir beyaz A4 üzerine çıktı alıp çalışmaktan daha keyifli, etkili ve yaratıcı yollar olduğunun keşfedilmesi, doğal materyaller, atık materyallerden, daha tasarruflu ve yaratıcı, ayrıca çocuk elinden çıkmış çalışmaların öğrenme, eğitim ve gelişim sürecine katkısının anlatıldığı, örnek çalışmaların gösterildiği bu eğitimimiz bir (1) tam gün sürmektedir. Öğretmenlerden, kura yoluyla seçtikleri konuları, kendilerine verilen malzemeleri kullanarak, belirlenen yaş gruplarına uygun biçimde tasarlamaları ve konu anlatımlarını canlandırmaları istenir.

Ödül & Ceza ve Pozitif İletişim

Ödül ve cezanın öğrenme üzerindeki etkileri teorik ve pratik anlatım ile sağlanmakta, pozitif iletişim yolları ve bu yöntemin dili ve sonrasında okul ikliminin belirleyiciliği üzerine temellendirilmiş bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

Doğru Materyal Seçimi ve Etkin Kullanımı

Hangi yaş grubu ile hangi konuyu ya da kavramı çalışırken, nasıl bir materyal kullanmak öğrencilerin dikkat süresini arttırmaya ve keyifle çalışmalarına yol açabilir. Hangi ders içerikleri bireysel (öğrenci-öğretmen), hangileri toplu anlatıma uygundur gibi bilgilerin paylaşılacağı ve canlandırma yöntemi ile öğretmenlerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerinin sağlanacağı bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

Düşünme Becerileri Eğitimi

Bu eğitimde hedef, öğretmenlerin yaş gruplarına uygun ‘düşünme becerileri eğitimi’ plan oluşturabilme ve uygun etkinlik seçebilme, yaratabilme becerisi kazanabilmeleridir. Düşünme becerileri eğitimi odaklanma, dikkati sürdürme, benzerlikleri fark edebilme, gruplama, eşleştirme, planlama, görsel analoji, sözel analoji, hafıza, problem çözme, üç boyutlu düşüme gibi bilişsel becerileri kapsamaktadır. Bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

Çocuk ve Felsefe

Bu eğitimde hedef, öğretmenlerin çocuklar için, yaş gruplarına uygun, düşünmeye sevk edecek, üzerinde sohbet edebilecekleri, fikir üretebilecekleri, analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerinin temellerini oluşturacak anlatım diline sahip olmaları ve uygun çalışmalar tasarlayabilmeleridir. Bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

SCAMPER Tekniği

Okul öncesi dönem çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan bu yöntem, uygulanması kolay, keyifli bir beyin fırtınası modelidir. Teorik bilgilinin, SCAMPER uygulamalarının zeka gelişimi üzerindeki etkilerinin anlatımının yanı sıra, bu yöntem uygulanırken öğretmenin kullandığı dil, aldığı yanıtlar karşısındaki tavrı gibi öğrencilerin öğrenme ve duygusal gelişim süreçlerine dair etkilerine de değinilecektir. Örnek uygulamalar, öğretmenlerin katılımı ile sağlanacaktır. Bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.

Eğitim Metotlarını Tanıyalım

Dünya ve ülkemizde kullanılan okulöncesi eğitim metotları, temel amaç ve ilkelerinin ne olduğunun aktarıldığı bu eğitimde, eğitimcilerin bu eğitim metotlarından nasıl yararlanabilecekleri, kendi okul veya sınıflarında neler yapabilecekleri ve ilgi duydukları eğitim metoduna dair yetkinlik/uygulayıcı becerilerini hangi kurumlardan alabileceklerinin aktarılacağı bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.  Katılımcılarla, kaynak öneri listesi paylaşılacaktır.

Zor Öğrencileri Anlama ve Baş Etme

Sınıflarda hareketlilik ya da davranışları sebebi ile öğretmenlere güçlük yaşatan, sınıfta ders işleyişini olumsuz yönde etkileyen öğrencilerin mevcut durumlarının tespitinin (sebebin ne olduğunun) nasıl anlaşılabileceği, okul içi işbirliği, aile işbirliği ve veli ile iletişimde kullanılacak dil gibi konular üzerinde durulacak bu eğitim de ayrıca sınıfta zor çocuklar ve davranış değiştirme yöntemleri eğitimi de yer alacaktır. Bu eğitim bir (1) tam gün sürmektedir.